Έκτος των τυφλών δυνάμεων της φύσεως , ότι εντός του Σύμπαντος κινείται, έχει Ελληνική καταγωγή.

SIR HEN SUMNER MAIN

——————————————————————————–

Η Ελλάς έσχεν ανέκαθεν τον ευγενή μεν πολύπονο όμως κλήρο να ομοιάζει προς τη δάδα εκείνη , η οποία καταναλίσκει τον εαυτό της δια να υπηρετεί και να φωτίζει τους άλλους.

ΠΑΓΑΝΕΛΗΣ

——————————————————————————–

‘Όλοι είμεθα Έλληνες. Οι νόμοι. μας , ή φιλολογία , ή θρησκεία, οι τέχνες τις ρίζες τον έχουν στην Ελλάδα.

Π. ΣΕΛΛΕΥ

——————————————————————————–

H Ελλάς είναι και θα μείνει στην αιωνιότητα ή ακένωτη πηγή των πiο ψηλών στοχασμών.

ΟΥΓΚΑΡΕΤΙ

——————————————————————————–

Δε μπορούμε ν’ αρνηθούμε το πνεύμα πού πήραμε από την Ελλάδα, χωρίς κίνδυνο να χάσουμε τον πολιτισμό μας για πάντα.

F.PIESHAUD

——————————————————————————–

Στην Ελλάδα, έχεις τη βεβαιότητα πώς ή μεγαλοφυΐα, Όχι ή μετριότης είναι ο κανόνας. Κανένας τόπος δεν έδωσε , αναλογία με τον πληθυσμό του τόσα μεγάλα πνεύματα , όσα η Ελλάς. Σ ένα μόνο αίώνά , αυτό το μικροσκοπικό έθνος έδωσε τουλάχιστον πεντακόσιους ανθρώπους μεγαλοφυείς! Το πρότυπο της Ελλάδος μένει πάντα σαν αρχέτυπο του θαύματος που δημιούργησε το ανθρώπινο πνεύμα. «Ένας ολόκληρος λαός καθώς μαρτυρεί το έργο που πραγματοποίησε , υψώθηκε σε σημείο υπέρτατο στο παρελθόν, όπως και στο παρόν. Ήταν θαυμάσιος. Είναι πάντοτε !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ΧΕΝΡΥ ΜΥΛΛΕΡ

——————————————————————————–

Δικαίως ή Ελλάς εκλήθη χώρα των θαυμάτων Ίσως το μέγιστο εκ των θαυμάτων αυτών, να είναι ο τρόπος, με τον όποιον παραμένει πιστή εις τάς παραδόσεις και ανανεώνει, από αιώνα εις αιώνα το ένδοξο παρελθόν της.

ΟΥΕΛΣ

——————————————————————————–

‘Ο,τι θαυμαστότερο υπάρχει στα χρονικά του κόσμου, είναι συνδεδεμένο με την Ελλάδα.

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ Α.

——————————————————————————–

Νομίζω πώς όλοι οι γνήσιοι πνευματικοί άνθρωποι κατάγονται από την Ελλάδα. Σ’ αυτήν οφείλουν τον πολιτισμό, την καθαρότητα της σκέψης τους και προπάντων τη φιλοσοφημένη αντιμετώπιση της ζωής και των προβλημάτων του άνθρωπου.

ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ ΚΟΥΑΖΙΜΟΤΟ

——————————————————————————–

Οι Έλληνες, Όπου της γης κι αν ευρίσκονται, ενθυμούνται την πατρίδα. Η ψυχή των ουδέποτε εκπατρίζεται.

ΔΕΒΟΓΚΕ

——————————————————————————–

Όσα προχωρώ προς το τέλος μου τόσο νοιώθω να δένομαι περισσότερο με την Ελλάδα …………. Ή ιδέα και μ’ εξευγενίζει και μ’ έξαϋλώνει

ΖΑΝ ΜΑΡΒΙΝΓΚ

——————————————————————————–

Ή Ελλάς είναι, ακόμη και σήμερα, στις τέχνες και, τα γράμματα, το σχολείον του κόσμου.

ΔΟΥΡΟΥΪ

——————————————————————————–

Οι Έλληνες είναι λαός μικρός τον αριθμόν, άλλ’ ό μέγιστος δια την ευγένεια και το κάλλος της ιδέας και την επιμονή της μορφωτικής δράσεως επί των ανδρών πάντων των αιώνων ……………….

Γ. ΚΛΕΜΑΝΣΩ

——————————————————————————–

Δεν γνώρισα κανένα πού να εμπνέει τόσον σεβασμό, όσον οι Έλληνες φιλόσοφοι. ανεκάλυψαν τους κυριότερους τύπους του φιλοσοφικού πνεύματος, εις τους όποιους όλες οι μεταγενέστερες γενεές δεν πρόσθεσαν τίποτε το ουσιαστικό.

ΝΙΤΣΕ

——————————————————————————–

Κι αν είναι να πεθάνωμε για την ‘Ελλάδα, Θεία είναι ή δάφνη, μία φορά κανείς πεθαίνει.

ΜΙΣΤΡΑΛ

——————————————————————————–

Ή Ελλάς ήλθε στον κόσμο δια να παραστήσει έν τελειότατη μορφή το κάλλος τού ηθικού και του πνευματικού βίου.

Π. ΣΕΛΛΕΥ

——————————————————————————–

Θεία μοίρα τής Ελλάδος είναι να αγωνίζεται δια θέματα παγκοσμίου σημασίας.

ΜΑΞ. ΠΛΑΝΚ

——————————————————————————–

Η Ελλάς είναι φως.

ΣΩΜΕΡΣΕΤ ΜΩΜΕ

——————————————————————————–

Η Ελλάς είναι το Ωραίον.

GUSTAVE FLAUBERT

——————————————————————————–

Ο,τι είναι ο νους και ή καρδιά για τον άνθρωπο, είναι ή ΕΛΛΑΣ για την ανθρωπότητα.

ΓΚΑΙΤΕ

——————————————————————————–

Εις τον’ Ελληνισμό πρέπει ν’ αναζητούνται οι ρίζες της μορφώσεως της Δύσεως.

ΠΑΠΑΣ ΠΙΟΣ ΙΒ’.

——————————————————————————–

Ή Ελλάς μας ξεπέρασε στην επιστήμη και στα γράμματα

ΚΙΚΕΡΩΝ

——————————————————————————–

Ό κόσμος, χωρίς την Ελλάδα, θα ήταν όπως το σύμπαν χωρίς φως.

JULIEN DE LA GRAVIERE

——————————————————————————–

Ό Αλέξανδρος ήτο ο μέγιστος των Ελλήνων. Είναι δυνατόν ή Μακεδονία, ή κοιτίς του, να μην ήτο Ελληνική; Εκείθεν ο Ελληνικός πολιτισμός εισεχώρησεν εις την ‘Ασία.

ΑΝΤ. ΠΕΓΙΕ

——————————————————————————–

Κινούμεθα με την πνοή του πνεύματος της Ελλάδος.

ΛΑΤΙΝΙΚΟΝ ΡΗΤΟΝ

——————————————————————————–

Κάθε λαός είναι υπερήφανος δια την πνευματική του κτήσιν. ‘Αλλά ή Ελληνική φυλή ίσταται ύψηλότερον πάσης άλλης, διότι έχει τούτο το προσόν, ότι ουδέποτε έπαυσε να είναι μήτηρ παντός πολιτισμού

OYL. VILAMOVITS

——————————————————————————–

Ή Γη φέρει, περήφανη, τον Παρθενώνα σαν το καλύτερο στολίδι επάνω στην ζώνη της.

ΕΜΕΡΣΟΝ

——————————————————————————–

Οι Έλληνες είναι οι διδάσκαλοι και δημιουργοί μας, Θεοί για να λατρεύσουμε.

Π. ΣΕΛΛΕΥ

——————————————————————————–

Όπως τα άνθη στολίζουν τη γη και τα άστρα τον Ουρανό, έτσι και ή Ελλάς στολίζει την ανθρωπότητα.

ΧΕΡΔΕΡ

——————————————————————————–

Οι πολιτισμένοι λαοί είναι απόγονοι ηθικοί των υπερήφανων και μεγαλοφυών Ελλήνων.

ΕΓΓΕΡ

——————————————————————————–

Ω Ελλάς, Πατρίς των περικλεεστάτων ηρώων, αγλάισμα των Μουσών, μητέρα των αμίμητων τεχνών, του κόσμου ό θαυμασμός!

ΛΟYΔΟΒΙΚΟΣ Α.’

——————————————————————————–


Ή Ελλάς είναι ή κοιτίς του ευγενέστερου πολιτισμού, πού έγνώρισε ή άνθρωπότης είναι ή χώρα εις την οποίαν όφείλομεν ο,τι κάμνει την ζωήν άνωτέραν και ώραιοτέραν
.

ΜΑΚΚΕΝΤΙ ΚΙΓΚ

——————————————————————————–

Ή Ελλάς είναι μικρά είς Εκτασιν, αλλά μεγίστη εις δόξαν και πολιτισμόν, διότι ό πολιτισμός της , διαδοθείς εις ολας τάς Ηπείρους , εύηργέτησε τό άνθρώπινον γένος.

ΚΑΡ. ΝΤΙΛΛ

——————————————————————————–

Η Ελλάδα είναι σάν τα εξαίσια εκείνα ποτά πού μια φορά αν τα γευτείς δεν τα ξεχνάς ποτέ.

ΖΑΝ ΚΟΤΥΝΩ

——————————————————————————–

Όταν οι Έλληνες έμάχοντο εις τον Μαραθώνα έναντίον αυτής τίς πνευματικώς άσυνδέτου μάζης του Πέρσου σατράπου, έμάχοντο ως λαός έχων σαφή έπίγνωσιν του δικαιώματος του προς ελεύθερον πολιτικον βίον. Ή συνείδησις της άνθρωπότητος , ώς προς την εννοιαν του πολίτου, ως Φορέως , οχι μόνον υποχρεώσεων αλλά καί δικαιωμάτων, εις τόν Μαραθώνα έγεννήθη. Ημεις οί άνθρωποι της Δύσεως ευλαβικόν πρέπει πάντοτε νά κλίνομεν γονυ εις τον τόπον αυτόν όπου έθεμελιώθη ή ανθρωπινή αξιοπρέπεια.

Λ. ΖΙΓΚΦΡΙΝΤ

——————————————————————————–

Το Ελληνικό τοπίο αποτελεί τήν ωραιότερη παρηγοριά γιά τον άνθρωπο πού θρηνεί τό χαμένο του παράδεισο.

ΡΟΜΠΕΡΤ ΛΙΝΤΕΛ

——————————————————————————–

Διά του όρου Πολιτισμός εκφράζονται οι κύριες συνθήκες της φυσικής και ηθικής ζωής των λαών. Οι βασικές έννοιες του Ελληνικού πολιτισμού αποτελούν το ηθικόν μας κεφάλαιον.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΡΝΤΙΕ

——————————————————————————–

Ουδέν από την Ελλάδα Ανθρωπινώτερον , ουδέν Ιερώτερον

ΚΙΚΕΡΩΝ

——————————————————————————–

Στους στίχους την καρδιά μου αφήνω, την καθάρια την αφήνω Ελλάδα, για την πατρίδα αυτή της φαντασίας…. «Πάθος για την Ελλάδα».

ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΙΣΤΕΓΙΕΤΑ

——————————————————————————–

Ελέχθη είς Αθήνας προ 2.000 ετών, ότι το μυστικόν της Ευτυχίας είναι ή Ελευθερία , και το μυστικόν της Ελευθερίας ή ‘Ανδρεία. Οι Έλληνες ‘μέ τα ΟΧΙ των, δίδουν ζωήν νέαν εις τήν μεγάλην των αυτήν κλασσικήν παράδοσιν.

ΑΝΤΟΝΥ ΗΝΤΕΝ

——————————————————————————–

Άλλοτε λέγαμε : Οι Έλληνες μάχονται σαν ήρωες. Τώρα θα λέμε: Οι Ήρωες μάχονται σάν Έλληνες (28 – 10 – 40). Αν δέν ύπήρχε ή ανδρεία και ή γενναιοψυχία των Ελλήνων, δεν γνωρίζομεν ποία θά ήτο ή έκβασις τοϋ δευτέρου μεγάλου πολέμου

ΤΣΩΡΤΣΙΛ

——————————————————————————–

Η Έλληνική αντίστασις ήλλαξε τον ρούν της Ιστορίας του Β’ Παγκοσμίου πολέμου.

ΓΙΑΝ ΣΜΑΤΣ

——————————————————————————–

Κι Όσο αγαπώ τήν πατρίδα μου δέν αγαπώ άλλο τίποτας. Νάρθη ένας νά μού ειπή ότι θά πάγη ομπρός ή πατρίδα, στέργομαι νά μού βγάλη καί τά δυό μου μάτια. Ότι άν είμαι στραβός, καί ή πατρίδα μου καλά, μέ θρέφει, Αν είναι ή πατρίδα μου αχαμνά, δέκα μάτια να χω, στραβός θανά είμαι. Οτι σ αύτείνη θά ζήσω,δέν έχω σκοπόν νά πάγω άλλου.

«Στρατηγός Μακρυγιάννης»