Πρό τεσσαράκοντα ἐτῶν ὁ μακαριστός ἱδρυτής τῆς ΠΟΕ καί τοῦ «Ο.Τ.» Ἀρχιμανδρίτης Χαράλαμπος Βασιλόπουλος

ΑΠΕΚΑΛΥΨΕ ΤΟ 1972 ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
.
Ἐφέτος συνεπληρώθησαν τριάκοντα ἔτη ἀπό τήν κοίμησίν του καί ὅ,τι ἔγραψε διά τήν Ἑβραιομασωνίαν καί τόν Οἰκουμενισμόν εἰς τό βιβλίον του «Ὁ Οἰκουμενισμός χωρίς μάσκα» ἐπιβεβαιώνονται πλήρως εἰς τάς ἡμέρας μας
.
ΣΥΝΕΠΛΗΡΩΘΗΣΑΝ τριάκοντα ἔτη ἀπό τήν κοίμησιν τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Πανελληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως (ΠΟΕ) καί τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου», τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου Χαραλάμπους Βασιλοπούλου. Ὁ μακαριστός Γέρων Χαράλαμπος Βασιλόπουλος διεκρίνετο διά τό ἀντιαιρετικόν, πνευματικόν καί φιλανθρωπικόν του ἔργον…

Διά τό ἔργον του αὐτό ἐδέχθη διώξεις, ἀλλά δέν ὑπέστειλε τήν σημαίαν τοῦ ἀγῶνος. Ἀντιθέτως μέ τήν ἵδρυσιν τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» ἔδωσε μάχας ὑπέρ τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων καί ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Ἤλεγχεν αὐστηρότατα τάς παρεκτροπάς ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνας τήν Διοικοῦσαν Ἐκκλησίαν δι᾽ ὅσα δέν ἔπραττε ὑπέρ τοῦ Ὀρθοδόξου δόγματος, τοῦ ἐντίμου κλήρου καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Ἀπεκάλυπτε τά σκοτεινά κέντρα, τά ὁποῖα ἐπολέμουν τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καί τό Ἔθνος. Πολύν καιρό πρίν ἄλλοι τολμήσουν, ἀπεκάλυψε τήν πραγματικήν ταυτότητα τῆς Μασωνίας καί τά σκοτεινά κέντρα, τά ὁποῖα ὑπηρετεῖ. Ἔγραψε πολλά βιβλία διά τούς βίους Ἁγίων, τόν Μοναχισμόν, διά τόν ὁποῖον ἀπεκάλυπτε ὅτι θά ἔλθη καιρός κατά τόν ὁποῖον τά σκοτεινά, ἀλλά καί τά πολιτικά κέντρα θά κτυπήσουν καί θά διασύρουν τόν Μοναχισμόν, διά νά πλήξουν τήν Ἐκκλησίαν, ἐνῶ ἐξήγησεν εἰς βάθος τήν Ἀποκάλυψιν.

Συνεκλόνισεν ὅμως τό ἔργο του διά τήν παναίρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τό ἐξέδωσε τό 1972, δέκα ἔτη πρό τῆς κοιμήσεώς του. Ἔκτοτε ἐξεδόθη πολλάκις. Βοηθούσης τῆς θείας Χάριτος ἀπεκάλυψεν ἐγκαίρως ὅτι ἡ ὕπουλος αὐτή αἵρεσις εἶναι ἡ αἵρεσις τῶν αἱρέσεων, διότι ἀπειλεῖ τήν ἐκφράζουσαν Ἀλήθειαν τῆς Πίστεώς μας, τήν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν, διευκρινίζων ὅτι ὁ Οἰκουμενισμός δέν εἶναι μία ἁπλῶς κίνησις διά τήν ἑνοποίησιν κρατῶν, λαῶν, θρησκειῶν (παγκοσμιοποίησις) κ.λπ, ἀλλά μία κίνησις, τήν ὁποίαν ἐδημιούργησεν ὁ Διεθνής Σιωνισμός, διά νά ὑπηρετήση τά σχέδιά του. Εἰς αὐτό τό βιβλίον του ὁ μακαριστός Ἀρχιμανδρίτης καί ἱδρυτής τῆς Π.Ο.Ε καί τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» Χαράλαμπος Βασιλόπουλος ξεσκεπάζει κυριολεκτικῶς τήν μάσκαν τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀφοῦ εἰς αὐτό ἀποκαλύπτει πῶς ἡ παναίρεσις ἐπιχειρεῖ νά διαλύση καί νά καθυποτάξη τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Παραλλήλως ἀποκαλύπτει ὅτι ἡ ἐπικίνδυνος παναίρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ «δουλεύει» διαβρωτικῶς διά ἔθνη ὡς εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος Ἑλλάς.
.
Μέ ἀφορμήν τήν συμπλήρωσιν τριάκοντα ἐτῶν ἀπό τήν κοίμησιν τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, ἡ ὁποία συμπίπτει μέ τήν ἔξαρσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἰς τούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας μας καί τά διαλυτικά φαινόμενα εἰς τήν καταρρέουσαν Πατρίδα μας, παραθέτομεν τά ἀκόλουθα ἀποσπάσματα ἐκ τοῦ ἔργου του: «Ὁ Οἰκουμενισμός χωρίς μάσκα», τά ὁποῖα ἀποκαλύπτουν τήν ἐπικινδυνότητα τῆς παναιρέσεως διά τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καί τό Ἔθνος μας:
.
Τί εἶναι ὁ Οἰκουμενισμός
«Ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι ἕνα Κίνημα παγκόσμιον τοῦ Διεθνοῦς Σιωνισμοῦ καί ἔχει ὡς μοναδικόν σκοπόν τήν πολιτικήν καί θρησκευτικήν κατάκτησιν τῆς Οἰκουμένης! Στά μάτια ὅμως τοῦ κόσμου φαίνεται ὅτι ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι Κίνημα παγκόσμιον, διά τήν πολιτικήν, οἰκονομικήν καί τήν θρησκευτικήν ἕνωσιν τῆς ἀνθρωπότητος. Ἐκ πρώτης, βεβαίως, ὄψεως, διά τούς ἀγνοοῦντας τά πράγματα, ὁ σκοπός αὐτός τῆς ἑνώσεως τῆς ἀνθρωπότητος φαίνεται καλός καί ὠφέλιμος. Καί τοῦτο, διότι στόν Οἰκουμενισμό ἐπιφανειακά κυριαρχεῖ τό σύνθημα τῆς εἰρήνης, πού τό λαχταροῦν ὅλοι. Κυριαρχεῖ τό σύνθημα τῆς ἑνότητος, πού τό θέλουν οἱ πάντες.
.
Μιλοῦν ἀκόμη κατὰ κόρον γιὰ ἀγάπη. Καὶ ποιὸς δὲν τὴν θέλει τὴν ἀγάπη! Ἀλλὰ ἡ ἀγάπη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἶναι ἀπάτη. Δὲν ξεκινᾶ ἀπὸ τὸν πόνο γιὰ τὸν συνάνθρωπο, ὅπως τὸν ἐδίδαξε ὁ Χριστός, ἀλλά ἀπὸ τὸ μῖσος, τὴν ὑποκρισία καὶ τὸ ψέμμα, διὰ τὴν ὑποταγὴν τῶν πάντων.
.
Γιʼ αὐτό, ἐνῶ ἀκοῦμε νὰ μιλοῦν γιὰ ἑνότητα, γιὰ εἰρήνη, γιὰ ἀγάπη, γιὰ συνεργασία οἰκονομικὴ καὶ κοινὸ νόμισμα, ἐν τούτοις βλέπομε ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ τὴν ἔντασι, τὴν ὄξυνσι, τὴν καλλιέργεια διαφορῶν, διενέξεων καὶ μίσους. Παρατηροῦμε διπλωματικὴ δραστηριότητα, γιὰ τὴν καταβαράθρωσι καὶ ἐξαφάνισι τῶν μικρῶν καὶ ἀδυνάτων Κρατῶν.
.
Ἀλλά δὲν θὰ ἐπεκταθοῦμε ἐδῶ περισσότερο, γιὰ τὴν σατανικὴ ἁλυσίδα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ προπαρασκευάζουν μυστικὰ τὴν καταστροφὴ τῶν Ἐθνῶν καὶ ἰδιαίτερα τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Κρατῶν. Αὐτό ἂς τὸ ἐξετάσουν ἄλλοι ἁρμοδιώτεροι καὶ ἂς λάβουν τὰ μέτρα τους. Ἡμεῖς, ἐδῶ, θὰ σταθοῦμε μόνον στὸν θρησκευτικὸ Οἰκουμενισμό.
.
Τί εἶναι ὁ σημερινὸς θρησκευτικὸς Οἰκουμενισμός!
Ὁ θρησκευτικὸς Οἰκουμενισμὸς τῆς σήμερον εἶναι Κίνησις, διὰ τὴν ἕνωσιν τῶν αἱρετικῶν Ὁμολογιῶν τῆς Δύσεως μετὰ τῆς Ὀρθοδοξίας κατ’ ἀρχάς καὶ εἰς δεύτερον στάδιον διὰ τὴν ἕνωσιν ὅλων τῶν θρησκειῶν εἰς ἕνα τερατῶδες κατασκεύασμα, εἰς μίαν Πανθρησκείαν.
.
Τελικὸν ὅμως σκοπὸν ἔχει νὰ ἐξαφανίση, μέσα σ’ αὐτό τὸ χωνευτήρι, τὸν Χριστιανισμὸν καὶ ἰδίως τὴν Ὀρθοδοξίαν, ποὺ κατέχει τὴν Ἀλήθειαν. Σκοπεύει δὲ εἰς τὴν τελικὴ φάσι τοῦ σκοτεινοῦ του σχεδίου νὰ ἀντικαταστήση τὴν λατρεία τοῦ ἑνός Θεοῦ, μὲ τὴν λατρεία τοῦ Σατανᾶ!
.
Αὐτό φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως ἀπίστευτο. Καὶ ὅμως, αὐτό κυρίως ἐπιδιώκει ὁ πολυδαίδαλος μηχανισμὸς τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, διὰ τὴν δραστηριότητα τῆς ὁποίας τόσον συχνὰ ἀκοῦμε στὶς ἡμέρες μας νὰ γίνεται λόγος.
.
Ὁ Οἰκουμενισμός, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπὸ στοιχεῖα σοβαρὰ καὶ ἀδιάσειστα, ποὺ θὰ διαβάσης, ἀναγνῶστα, στὴ συνέχεια, εἶναι ἕνα σατανικὸ κατασκεύασμα τῶν σκοτεινῶν Δυνάμεων. Εἶναι μία μεγάλη, φοβερὴ καὶ τρομερὴ αἵρεσις ἤ μᾶλλον παναίρεσις. Εἶναι μία σύνθεσις θρησκειῶν, φιλοσοφιῶν καὶ παραδόσεων σὲ μία τραγελαφικὴ ἑνότητα.
.
Εἶναι μία δολία πλάνη, καταστρωμένο σατανικὸ σχέδιο, ἡ ὁποία ὑποστηρίζει, ὅτι πουθενὰ δὲν ὑπάρχει ἡ μοναδική, ἡ ἀπόλυτος, ἡ ἑνιαία Ἀλήθεια. Οὔτε καὶ στὴν Ὀρθοδοξία!
.
Ἔτσι ὁ Οἰκουμενισμὸς καταντᾶ ἕνα τέρας, ποὺ καταβροχθίζει τὰ πάντα. Καταντᾶ ἕνα καμίνι, ποὺ προσπαθεῖ νὰ χωνέψη καὶ συγκεράση ὅλες τὶς θρησκεῖες. Εἶναι ἕνας νεώτερος αἱρετικὸς Συγκρητισμός, ποὺ ὑπόσχεται νὰ λύση ὅλα τὰ προβλήματα! Ὁ δὲ Θεὸς γιὰ τὸν Οἰκουμενισμό, εἶναι ἕνας ἀόριστος Θεός, ποὺ δέχεται ἐξ ἴσου τὴν λατρεία ὅλων τῶν θρησκειῶν. Γιὰ τὸν Οἰκουμενισμὸ δὲν ὑπάρχει προσωπικὸς Θεός. Ὁ Οἰκουμενισμὸς δὲν πιστεύει τίποτε, ἀλλά καὶ τίποτε δὲν ἀπορρίπτει στὸ ἀνακάτεμα καὶ στὴ νέα σύνθεσι τῆς θρησκείας, τὴν ὁποίαν ἐπιδιώκει νὰ κατασκευάση. Δὲν ὑπάρχουν γιὰ τὸν Οἰκουμενισμὸ Θρησκεῖες καὶ Πατρίδες. Μὲ τρόπο ἐπιδέξιο καὶ δῆθεν γιὰ λόγους εἰρηνικῆς συνεργασίας προβάλλει ἔμμεσα τὸ σύνθημα: “Κάτω τὰ σύνορα!”.
.
Ὅλα, λοιπὸν συνθλίβονται, ἀφομοιώνονται καὶ ἐξαφανίζονται στὸ ἀβυσσαλέο στόμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
.
Ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι μία φοβερὴ λαῖλαψ, ποὺ προετοιμάζεται νὰ ξεθεμελιώση, ὅπως φαντάζεται, τὴν “Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν” τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἄγριος τυφών τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους, ποὺ συγκεντρώνει τὴν καταστροφική του μανία ἐναντίον κυρίως τῆς Ὀρθοδοξίας, μὲ τὸν σκοτεινό του πόθο νὰ τὴν ἐκμηδενίση καὶ νὰ τὴν ἀφανίση. Καὶ τοῦτο, διότι γνωρίζει ὅτι μόνη ἡ Ὀρθοδοξία κρατεῖ ἀνόθευτη τὴν Ἀλήθεια καὶ Μόνη αὐτή μπορεῖ νὰ σώση τὸν ἄνθρωπο. “Τὶς πέτρες τὶς πετοῦν στὶς καρυδιές, ποὺ ἔχουν καρύδια”, ἔλεγε παραστατικὰ ὁ Κολοκοτρώνης. Ἔτσι καὶ ὁ Οἰκουμενισμὸς χτυπᾶ τὴν Ὀρθοδοξία, διότι αὐτή ἔχει ἀξία, κατέχει τὸν θησαυρὸν τῆς Ἀληθείας.
.
Ἀλλά, ἐνῶ εἶναι τόσον τρομερὰ τὰ σχέδια τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἐν τούτοις τὰ κρύβει ἐπιμελέστατα κάτω ἀπὸ ἕνα ἀριστοτεχνικὸ μανδύα ἀθωότητος. Ὅλα προχωροῦν μὲ μελέτη, μὲ σύστημα, μὲ ὀργάνωσι.
.
Ὁ Οἰκουμενισμός σήμερα εἶναι ἡ ἐξέλιξις τοῦ φοβεροῦ σχεδίου τῶν ὀργάνων τοῦ Σατανᾶ στὸ πιὸ κρίσιμο σημεῖο. Μὲ τὸν Οἰκουμενισμό, χτυποῦν σήμερα, μὲ ὅλας των τὰς δυνάμεις, τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ οἱ ἄσπονδοι καὶ δόλιοι ἐχθροί της. Σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ ἀόρατα ἐπιτελεῖα ἔχουν συγκεντρώσει τὰ πυρά τους στὸ σκοπὸ αὐτό. Πόλεμος γίνεται. Καὶ πόλεμος μεγάλος, ποὺ δυστυχῶς οἱ πολλοὶ δὲν τὸν ἔχουν κἄν πάρει εἴδησι. Ὅλοι οἱ ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ, ἑνωμένοι κάτω ἀπὸ ἕνα ἀόρατο ἐπιτελεῖο, ποὺ κρύβεται πίσω ἀπὸ ὡραῖες λέξεις, σοβαροφανεῖς ὀργανισμοὺς καὶ ἑνωτικὰ συνθήματα ἀπάτης, δουλεύουν ἡμέρα καὶ νύχτα, γιὰ νὰ ἀφανίσουν τὴν Ἁγίαν Του Ἐκκλησία, νὰ νοθεύσουν τὴν Ἀλήθεια, ποὺ μᾶς ἀπεκάλυψε ὁ Θεάνθρωπος καὶ νὰ ματαιώσουν ἔτσι τὴν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου,νὰ βάλουν δὲ στὴ θέσι τοῦ Χριστοῦ, ὡς ἀρχηγό τοῦ κόσμου, τὸν διάβολο “ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ ὡς Θεὸν καθίσαι, ἀποδεικνύντα ἑαυτόν ὅτι ἐστί Θεὸς” (Β´ Θεσ. β´ 4). Αἱ δυνάμεις τοῦ σκότους ἔθεσαν τελευταίως σὲ ἐνέργεια ὅλα τὰ μέσα, γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ξεθεμελιώσουν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Γενική, λοιπόν, ἐπίθεσι ἐπιχειροῦν ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας ἐφ’ ὅλων τῶν μετώπων κάτω ἀπὸ τὴν ἀθώα ἐπωνυμία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
.
Ὁ Οἰκουμενισμός, μὲ λίγα λόγια, εἶναι ἕνα καταχθόνιον παγκόσμιον Κίνημα πολιτικὸν καὶ θρησκευτικόν, μὲ σκοπὸν τὴν ὑποταγὴν τῆς ἀνθρωπότητοςκάτω ἀπὸ μίαν παγκόσμιον Κυβέρνησιν… καὶ τὴν ἕνωσιν ὅλων τῶν Θρησκειῶν εἰς μίαν Πανθρησκείαν, ὥστε νὰ ἐξαφανισθῆ ὁ Χριστιανισμός, νὰ ἐξαφανισθῆ ἡ σώζουσα Ὀρθόδοξος πίστις καὶ νὰ λατρεύεται στὸ τέλος, ἀντί τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, ὁ Σατανᾶς!».
.
Ορθόδοξος Τύπος, 17/2/2012
.
Advertisements