Ευγένιος Χαρδαβέλλας Πρωτοψάλτης. 14η Σεπτεμβρίου Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. Οι φωτογραφίες που παρακολουθείτε είναι από την Ιστορική Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού Σάμου http://www.imsamou.gr/monast.php?id=3 και http://tomonopatimou.blogspot.com/2011/01/blog-post_20.html

Χαί­ροις ὁ ζω­η­φό­ρος Σταυ­ρός, τῆς εὐ­σε­βεί­ας τὸ ἀ­ήτ­τη­τον τρό­παι­ον, ἡ θύ­ρα τοῦ Πα­ρα­δεί­σου, ὁ τῶν πι­στῶν στη­ριγ­μός, τὸ τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας πε­ρι­τεί­χι­σμα· δι’ οὗ ἐ­ξη­φά­νι­σται, ἡ ἀ­ρὰ καὶ κα­τήρ­γη­ται, καὶ κα­τε­πό­θη, τοῦ θα­νά­του ἡ δύ­να­μις, καὶ ὑ­ψώ­θη­μεν, ἀ­πὸ γῆς πρὸς οὐ­ρά­νι­α· ὅ­πλον ἀ­κα­τα­μά­χη­τον, δαι­μό­νων ἀν­τί­πα­λε, δό­ξα Μαρ­τύ­ρων, Ὁ­σί­ων, ὡς ἀ­λη­θῶς ἐγ­καλ­λώ­πι­σμα, λι­μὴν σω­τη­ρί­ας, ὁ δω­ρού­με­νος τὼ Κό­σμω τὸ μέ­γα ἔ­λε­ος.

Χαίροις ο Ζωηφόρος Σταυρός.