ΨΕΥΔΕΙΣ ΜΕΣΣΙΑΙ
.
ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ
.
ΕΔΕΧΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΕΥΣΑΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ
.
Εις τον 130 χρόνον, από Χριστού γεννήσεως ήλθεν ένας Εβραίος ονομαζόμενος Βαρκοχάμ, και ωνομάσθη από τους Εβραίους Βρακόσβα, υιός ψεύδους. Συνελήφθη από τον Αδριανόν, και εθανατώθη. Ούτω λέγει το Ταλμούθ.
.
Εις τον 434 χρόνον, εις τον καιρόν του Θεοδοσίου του Μικρού, εδέχθησαν δια Μεσσίαν εις την νήσον της Κρήτης Εβραίον τινα, ονομαζόμενον Βαρκοτζίβα.
.
Εις τον 522 χρόνον, εις τον καιρόν Ιουστινιανού του Πρεσβυτέρου εδέχθησαν ένα ως Μεσσίαν, ονομαζόμενον Δουναάμ Αιθίοπα.
.
Εις τον 1137 χρόνον, διηγείται ο Μαϊμονείδης, ότι εις την Γαλλίας εδέχθησαν οι Εβραίοι δια Μεσσίαν άνθρωπόν τινα ασεβή, όστις εθανατώθη από τους Γάλλους.
.
Εις τον 1138, εις την Περσίαν εδέχθησαν έναν Εβραίον δια Μεσσίαν, και εθανατώθη από τον Βασιλέα.
.
Εις τον 1157 χρόνον, εις την πόλιν της Κορδόβας εις την Ισπανίαν εφάνη Εβραίος τις, και εκηρύττετο δια Μεσσίας. Ούτω λέγει ο ρηθείς Μαϊμονείδης.
.
Εις τον 1167 χρόνον, εις το Φεσσανόν Βασίλειον Εβραίος τις εκήρυξε τον εαυτόν του δια Μεσσίαν. Ούτω γράφει ο Μαϊμονείδης προς τους Εβραίους της Μασσαλίας. 
.
Εις τον 1174 χρόνον, εις την Περσίαν εφάνη άλλος Εβραίος ονομάζων τον εαυτόν του Μεσσίαν.
.
Εις τον 1176 χρόνον, εις την Μοραβίαν εφανερώθη εις Εβραίος ψευδής Μεσσίας, ονομαζόμενος Δαβίδ Αλμουσέρ, όστις συνελήφθη και εθανατώθη.
.
Εις τον 1197 χρόνον, εις τον καιρόν Φερδινάνδου του Καθολικού, εφάνη εις ψευδής Μεσσίας, ονομαζόμενος Ισμαήλ Σοφή.
.
Εις τον 1500 χρόνον, ο Ραββί Λεεμελίν εκήρυττεν, ότι εφάνη τότε ο Μεσσίας.
.
Εις τον 1550 χρόνον, Εβραίος τις εις την Ισπανίαν ονομαζόμενος Σολομών Μολχώ εκήρυττε τον εαυτόν του δια Μεσσίαν.
.
Εις τον 1615 χρόνον, εις την Ανατολικήν Ινδίαν Εβραίος τις εκήρυττε τον εαυτόν του ως Μεσσίαν.
.
Εις τον 1666 χρόνον, Εβραίος τις ονομαζόμενος Σάββατον Ζεβί, επιστεύθη από όλους τους Εβραίους ως ο προσδοκώμενος Μεσσίας, έπειτα έγινε Τούρκος.
.
Εις τον 1682 χρόνον, Εβραίος τις εις την Γερμανίαν ονομαζόμενος Μαρδοχάϊς εκήρυξε τον εαυτόν του Μεσσίαν.
Και ιδού ότι εκπληρώθη όλον εκείνο, το οποίον είχε προειπεί ο Ιησούς Χριστός· Πολλοί ελεύσονται επί τω ονόματί μου λέγοντες· εγώ ειμί ο Χριστός (Μεσσίας), και πολλούς πλανήσουσιν· εγερθήσονται γαρ ψευδόχριστοι, και ψευδοπορφήται.
.
Πηγή: Τα Ιουδαϊκά, ανατροπή της θρησκείας των Εβραίων και των εθίμων αυτών μετ’ αποδείξεων Εκ της Αγίας Γραφής, Ανθρωποθυσίες των Εβραίων, Υπό Νεοφύτου Μοναχού του εξ Εβραίων, Εκδόσεις Μορφές, Αθήνα, σελ. 26, 27.
.
Αποκάλυψη τώρα